Tahirul Padri Ne Harey Rama, Harey Krishna Kehelwaya (Ma'azAllah)

Dr.Tahirul Padri ne Peace for Humanity Conference Naam ka ek Jalse munaqid kiya Jisme Usne Kafir wa Mushrikeen ko Khush karne ke liye kahake "Allah" Naam mein Musalmaanon ke Khuda ki khususiyat nahi..Allah sirf God ka Arabi Tarjuma hai Aur Apne God ko Jis Naam se Jis tarah chahe pukaro...(Ma'azAllahi Rabbil Alameen) Waise Pukaaro Jaisa tumhaare Dharm me hai...

Ispar tamam Kafir wa Mushrikeen ne Musalmanon ke Maujudgi mein Apne Baatil wa Napaak Jhoote Maabodon ke Naam Lena Shuru Kiya kisi ne Kaha "Harey Raam Harey Krishna" (Ma'azAllah), kisine kaha "Wahey guru" (Ma'azAllah), kisi ne kaha "Namoh Shivai" (Ma'azAllah) Aur bhi bohot kuch...

Sab Jhoote Maabodon ke Naam ko Allah Ta'ala ka Sharik Thehraate Rahey... Aur Tahirul Paadri Mic Lekar is Shirk ki Dawat me unki Madad karte rahey.. Ma'azAllah
Yahi Nahi balke unhi Napak Naam ka wird karte waqt Bich mein Allah wa Rasool ke Paak wa Mubarak Naam ko Milaya Gaya...(Ma'azAllah summa Ma'azAllah)
"La'anatullahi Alaihim"

Ab kya Koi Isey Imaan wala Tasleem Kar Sakta hai...??
Hargiz Nahi..!!

Us Jalse ki ek audio clip Khud suniye jisse apko andaza hojayega...Ke Allah wa Rasool (Azzawajal wa SallAllahu Alahiwasallam) ke Muqaddas naam ki kaisi behurmati horahi hai aur Deen ka kaise Mazak Banaya Jaraha hai...(Ma'azAllah)
Download


<< Click here to go Back >>