1.Badmazhab wahabi/Deobandi Aur Tamam Gusatkhon Ka Radd Karna Farz-e-Azam hai Aur jo Tanzeem Isse Roke Vo gumraah hai
Chahe wo Sulaahkulli DawateIslami ho Ya Sunni DawateIslami..Dono Maslak-e-Alahazrat ke Mukhalif hai.

click Here to View Fatwa


2.LoudSpeaker ya Mike par Namaz Nahi hoti.
click Here to View Fatwa3.TV aur Video Tasveer ke Hukm me hai aur Haraam hai..DawateIslami ka TV Channel Dekhna bhi Najaiz hai.
click Here to View Fatwa