Gustakh-e-Rasool Zakir naik ne Apne ek bayan me Huzur (Sallalaho alaihiwasallam) ko Maanna haraam kahaa..(Maa'azallah)..Gustakh Zakir naik ka kufriya bayaan khud sune aur faisla karein....

  • Download
    This files has been downloaded times


Agar ab bhi koi Is kafir ke kufr me shak kare...To Usey Sayyedi Sarkar Alahazrat Aur Ulma-e-Arab ka Fatwa yaad karna chahiye jo Kitaab "Hussamul Harmain" me Aj bhi padha ja sakta hai...

Arabic Fatwa: "Man shakka fi kufrihi wa azabihi fakat kafar"
Urdu translation: " Jo in gustakhon ke kufr aur Azaab me shak kare, vo khud kaafir hojayega"
English translation " The One who doubts in their infidelity, would himself become infidel "


Zakir naik kufr words:

kufr no 1:
Hum Mohamed (sallalaho alaihiwasallam) se bhi nahi maang sakte...(Ma'azallah)

kufr no. 2:
Insulting wali allah and Huzur sallaho alaihiwasallam..he speaks kufr
"Baki baba log ko choro Mohamed sallalaho alaihiwasallam ko bhi manna haraam hai..."(Ma'azallah)

kufr no .3:
Pointing towards beloved holy Prophet he speaks kufr
" Jo shaks mar chuka....(Ma'azallah, Ma'azallah)"


Ab koi munafiq hi is gusatakh ke kufr me Shak kar sakta hai....
Magar jo Sacha Momin aur Ashique Rasool hoga uske liye ye baat Aine ki tarah saaf hogi....
Ab ye zakir naik nahi balke kafir naik hai...Aur Sunniyon ko chahiye ke isi naam se ise pukara jaye..

Jo Allah ta'al ke Mehboob-e-Azam, yani hamare Aaqa Huzur (sallalaho alaihiwasallam ki shan me gustakhi karega...Usey duniya me bhi zalil-o-Khwar kiya jayega..Aur Bila shak vo akhirat me bhi zalil-o-khwar hoga..!

Baraye Meherbani Is paigaam ko Zyada se zyada Musalmano tak pohonchaye..Taki Sab ke samne Kafir naik ka Asli chehra ajaye...Ke ye bhi wahabi,deobandi aur ahle hadas ki hi tarah kafir hai....

Tujh se aur Jannat se kya matlab wahabi dur ho....
Hum rasoolullah ke jannat rasoolullah ki....
Maslak-e-Alahazrat Zindabad...!